„Техно Одит Експерт” ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-4402-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на  Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са:

– осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

– Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 000.00 лв., от които 8 500.00  лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 17.07.2020 г. до 17.10.2020 г.)