„Техно Одит Експерт” ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-4402-C01

„Техно Одит Експерт” ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-4402-C01 „Преодоляване [...]