Проект № BG05M9OP001-1.057- 0261

С наименование: „Устойчиви работни места и кариерно развитие”

Договор № BG05M9OP001-1.057-0261-C01 от 27.02.2020 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейски социален фонд

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Наименование на процедурата: “Умения“

Кратко описание на проекта:

Проектът ще се изпълнява от „Социално предприемачество” ЕООД в партньорство с “Техно Одит Експерт” ЕООД. Основната цел на проектното предложение е да се създадат условия за професионалното и кариерно развитие в двете дружества чрез:. – Подобряване на достъпа до заетост на 16 безработни и неактивни лица;- Повишаване на квалификацията на 32 безработни и неактивни лица.  Целите ще бъдат постигнати чрез изпълнението на проектните дейности, какво следва:Дейност 1: Включване на 32 безработни и/или неактивни лица в специфично обучение;Дейност 2: Включване на 32 безработни и/или неактивни лица в обучение по Ключова компетентност 2 – Английски език на три нива;Дейност 3: Включване на 16 безработни и/или неактивни лица в заетост.

С реализирането на проекта ще се постигнат следните цели:

Дейностите са планирани с цел да отговорят на нуждите и проблемите на целевата група, които са свързани с липсата на образование и квалификация , отговарящи на пазара на труда, както и липсата на умения и знания, необходими за икономическа и социална интеграция и кариерно развитие. За да се отговори на предизвикателствата, е необходимо да се инвестира в подходящи умения и да се подобри съответствието на тези умения с работните места в страната, изискващи притежаването на качествени познания.

Резултати:

– Чрез проекта ще се повиши адекватността на уменията на представителите на целевите групи, спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса, в следствие на което да си осигурят предпоставки за продължителна заетост или да заемат нови и по-качествени работни места. – Проектът ще подкрепи процесите на учене през целия живот, което е важен компонент за повишаване на качеството на работната сила. – Предвидените дейности ще осигурят връзката между необходимата квалификация и умения с изискванията на  пазара на труда.

Обща стойност на проекта: 142 225.12 лв., от които:

Средства от ЕСФ – 83 447.13 лв.

Национално съфинансиране – 14 725.96 лв. .

Период на изпълнение: от 01.04.2020 г. до 01.12.2021 г.