Изборът на доставчика на термографска услуга се извършва според съотношението цена/качеството на услугата, като това е право на всеки потребител при избора на тази услуга. Нашата цена се калкулира от направените разходи за придобиване на висок клас термокамера за извършване на обследванията, периодични обучение и сертификация на персонала, разходи за хонорари на сертифицирания персонал и администрация на дейността, разходи за транспорт и поддръжка на МПС, разходи за данъци и осигурителни вноски, съгласно българското законодателство. Нашите ЦЕНИ посочени по-долу са гаранция за качество на нашите услуги, законосъобразност, компетентност и отговорност за съдържанието на изготвения доклад, както пред самия клиент, така и пред други институции, като доказателствена стойност на извършения термовизионен контрол

ЦЕНОРАЗПИС НА ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД В СИЛА ОТ 01.10.2021г.
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМОВИЗИОНЕН КОНТРОЛ С ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМОКАМЕРА
FLIR T1020 HD

Откриване на течове и влага в една жилищна единица до 50 кв.м. в апартамент, мансарда, ателие, таван, приземен етаж, тераса, гараж – 170.00 лева без ДДС

Откриване на течове и влага в няколко помещения в една жилищна единица от 50 кв.м. до 100 кв.м. в апартамент, мансарда, ателие, таван, приземен етаж, тераса, гараж – 200.00 лева без ДДС

Откриване на течове и влага между две съседни помещения, но в два съседни жилищни имота с един общ проблем – 200.00 лева без ДДС

Откриване на течове и влага, на повече от два съседни имота, като за всеки следващ съседен имот за едно обследвано помещение нагоре по вертикала за всеки следващ недвижим имот – 50.00 лева без ДДС

Откриване на течове и влага на плоски покриви, външни открити покривни тераси или площадки до 50 кв.м., включително и помещенията под тях без използване на алпийски способи – 250.00 лева без ДДС

Откриване на течове и влага на плоски покриви, външни открити покривни тераси или площадки, включително и помещенията под тях от 50 до 100 кв.м., без използване на алпийски способи – 400.00 лева без ДДС

Откриване на неактивни зони и повреди в отоплителни инсталации, подово водно или електрическо отопление, парно отопление в недвижим имот до 100 кв.м. – 200.00 лева без ДДС

Допълнително използване на професионален Видеоскоп с дължина на видеоскопското жило до 5 метра, с 3 камери (предна и две странични), за обследване на ревизионни отвори на вертикални щрангове на ВиК или ТЕЦ – 50.00 лева без ДДС

Откриване на енергийни загуби във външни и вътрешни топлоизолации и/или некачествено поставена дограма в една жилищна единица до 100 кв.м – 200.00 лева без ДДС

Комбинирана жилищна инспекция преди или след покупка на нов недвижим имот за наличие на скрити течове и влага, енергийни загуби в жилищен или стопански имот до 100 кв.м. – 300.00 лева без ДДС

Комбиниран термовизионен контрол с професионална термокамера и монтирана на дрон професионална термокамера за откриване на течове и влага на покриви, външни открити тераси, навеси, отводнителни системи монтирани на външни стени и покриви на сгради с площ на обследване до 300 кв.м. – 500.00 лева без ДДС

Откриване в електрически табла на дефектирали, силно нагряващи се или неработещи детайли, фази, кабели, кабелни връзки и други в едно сградно, етажно или индивидуално електрическо табло – 100.00 лева без ДДС

Откриване на проблемни енергийни зони във фотоволтаични системи и инсталации, покривни и стационарни с професионална термокамера монтирана на дрон – по договаряне

Термографско обследване и изготвяне на протокол за енергийно състояние на сгради (паспортизация) – по договаряне

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

  • Всички цени са в български лева, без включен ДДС;

  • Всички плащания за услугите се извършват само по банков път, в тридневен срок след извършен термовизионен контрол, и след изготвяне и подписване на двустранен протокол с посочени дата и час на извършеното теромографско обследване, и издаване на данъчна фактура, с посочени данни на физическото или юридическо лице възложител на услугата;

  • Транспортните разходи на територията на Столична община са безплатни за клиента и са включени в цената на услугата;

  • Транспортните разходи до 50 км извън територията на Столична община се заплащат от клиента в размер на 0.80 лева, без ДДС на изминат километър, като общата сума за транспортни разходи в двете посоки, се заплаща авансово по банков път минимум един ден преди извършването на термографското обследване;

  • Изготвянето на Термографски доклад/Протокол, с приложени термографски и дигитални изображения на обекта, с описание на откритите проблемни зони, както и заключението на сертифицирания Термограф, е включено в цената на услугата, и се изпраща безплатно по електронен път на имейла на възложителя на услугата, като прикачен PDF файл подписан, с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД;

  • В случай, че клиентът желае Термографския доклад/Протокол да бъде изпратен в оригинал на хартиен носител до посочен от клиента пощенски адрес, се заплаща такса от 20.00 лева, без ДДС, за начислени административни разходи и стойността на куриерската услуга.