ЦЕНИ НА ТЕРМОГРАФСКИ УСЛУГИ

ВНИМАНИЕ!

Изготвянето на Термографския доклад и предаването му на клиента е задължителна част от цената на Термографската услуга!

В нашите цени за Термографско обследване са включени и разходите за изготвянето на Термографски доклад!

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИТЕ ТЕРМОГРАФСКИ ДОКЛАД?

Термографския доклад е задължителен официален документ за резултата от извършвания Термовизионен контрол, който се предава на клиента преди плащане на услугата.

Термографския доклад, може да бъде изготвен единствено от сертифициран по БДС EN ISO 9712 за изискванията на персонала по Термовизия – ТТ (Термограф), с валиден сертификат до 5 г. от датата на издаване и издаден от сертифициран орган от Българска служба по акредитация или еквивалентна международна. Термографския доклад се изготвя единстевнно със специализиран софтуер за обработка на термографски изображения за визуализация на проблемните зони. Доклада включва задължителни реквизити: номер и дата, място/адрес и дата на извършения термовизионен контрол, имената на заявителя на обследването (клиента), имената на Термографа извършил обследването, имената на Термографа изготвил доклада и копие на техните сертификати. По-нататък следват кратко описание на нормативните изисквания и стандартите за извършване на термовизионен контрол, копие на сертификатите на термографите извършили обследването и изготвили доклада, марката, модела и характеристиките на термовизионната камера, с която е извършено термовизионното обследване.

Същинската част на доклада съдържа неограничен брой двойки снимки на всяка страница – термографско и дигитално изображение за всяка заснета проблемна зона, с кратко и ясно описание към тях за наблюдаваните нередности установени с инфрачервен метод. При необходимост се прилагат към тях схеми и диаграми, получени също генерирани чрез специализирания софтуер с изчисления за констатираните температурни разлики и аномалии на повърхностите на обследваните зони. Със стрелки, линии и фигури (елипси и очертания) се посочват точното местоположение на установените температурни аномалии под формата на цветови изображения на топли и студени зони в обследвания обект, с цел клиента да може да разпознае точното местоположение на проблемните зони при бъдещи ремонтни действия. Всеки термографски доклад завършва със заключение на Термографа за вероятните причини за съществуващия проблем и препоръки за отстраняването му.

Към доклада могат да се добавят и допълнителни дигитални изображения направени с професионален видеоскоп или с професионален влагомер, в случай че е било необходимо тяхното използване за подкрепа на резултатите от термографското обследване. Всеки Термографски доклад се подписва с Квалифициран електронен подпис на Термографа. Така изготвения Термографски доклад е официален документ и има експертна и доказателствена стойност пред всяко трето лице (съсед/и, Общо събрание на етажна собственост, Инвеститор, строителни фирми, строителен надзор, ВиК, Топлофикация, брокери на недвижими имоти, застрахователи, компетентни органи (граждански съдилища и арбитражи), и други.

Извършването на термографски оглед без получаване от клиента на термографски доклад с писмено заключение на термографа, или изготвен такъв от несертифициран термограф по БДС EN ISO 9712, обезсмисля термографското обследване, като правата на платеца (клиента) не са защитени по никакъв начин и той не може впоследствие да предяви своите претенции, както към лицата извършили термографския оглед за грешно дадено устно становище, така и към третите лица виновни за причинени му вреди. Честа практика е “Термографи” да предоставят сертификати с изтекла валидност от 5 г. или сертификати издадени от производители на термокамери, единствено с информация за преминат курс за работа с определен вид термокамера, без право за изготвяне и подписване на термографски доклади.

Някои термографи използват хитрости, като изискват допълнителни такси и заплащане за изготвянето на термографския доклад, с което ощетяват своите клиенти, като умишлено разделят стойността на термографската услуга на две части – термографско обследване и изготвяне на доклад, с цел допълнително финансово облагодетелстване. Съществуват и варианти клиенти да заплащат за всяка страница отделно за термографския доклад, което също ощетява клиента. Термографската услуга представлява една цялост, съгласно БДС EN ISO 16714-1,2,3:2016 e съвкупност от извършен термовизионен контрол и изготвяне на термографски доклад, съгласно процедура и инструкция за констатираните проблемни зони и нередности с инфрачервен метод.

Неиздаването на Термографски доклад, означава, че не е извършен термовизионния контрол, съгласно изискванията на стандарта, и не следва клиента да заплаща тази услуга. А, в случай когато некоректни Термографи изискват допълнително заплащане от клиента за изготвянето на Термографски доклад означава, че Термографа не умее да разчита термографски изображения или не притежава необходимия специализиран софтуер, или просто се изнудва клиента за допълнителни плащания. Често срещан вариант е също, вместо Термографски доклад да Ви изпратят по Вайбър или на имейла термовизионни снимки направени с ниско бюджетна термокамера с неясно изображение, от които изображения Вие нищо не можете да разберете и да разчетете. Единствено обработката със специализиран софтуер от сертифициран термограф оформено в Термовизионен доклад, може да Ви даде правилния отговор за проблема.

Търсете винаги термографски услуги само на сертифицирани термографи, които са включили в цената на услугата издаването на Термографски доклад, който ще бъде Вашата гаранция за предоставяне на качествена термографска услуга.

Нашето ценообразуване за всяка Термографска услуга включва задължително и изготвянето на Термографски доклад, който се изготвя в тридневен срок след извършения термовизионен контрол и клиента го получава напълно безплатно по имейл в електронен вариант (PDF файл, подписан с КЕП на сертифициран Термограф), заедно с фактурата за извършената услуга, с плащане по банков път. Плащане от клиента към нас се извършва само след получаването на Термографския доклад на имейл на клиента, с което се защитават правата на клиента да извърши плащане единствено срещу получена качествена услуга, под формата на Термографски доклад, със заключение за причините за проблема.

Винаги плащайте за Термографската услуга само след получаването на Термографски доклад с всички реквизити посочени по-горе, от който да е видно от приложените термографски изображения и описания, какъв проблем е открит, причините за него и препоръките за отстраняване. В противен случай рискувате да не получите нищо и да загубите парите си, и да имате само устни разяснения за проблема от някой самозван „Термограф“, на който дори няма да знаете името му или фирмата.  Не плащайте в брой, дори и срещу касов бон насреща, това не е гаранция, че после ще получите Термографски доклад или няма да Ви поискат допълнително заплащане за това. В най-добрия случай плащайте винаги по банков път, като изисквате насреща фактура. По този начин си гарантирате, че сте възложили услуга на сертифицирана фирма за термографски услуги.

ЦЕНОРАЗПИС НА ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД в сила от 12.12.2022г.
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМОВИЗИОНЕН КОНТРОЛ С ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМОКАМЕРА
FLIR T1020 HD

Откриване на течове и влага в една жилищна единица, на една проблемна зона250.00 лева без ДДС

Откриване на течове и влага до три проблемни зони в една жилищна единица до 100 кв.м.  – 300.00 лева без ДДС

Откриване на течове и влага между две съседни помещения на една проблемна зона, но в два съседни жилищни имота по вертикала или хоризонтала с един общ проблем между тях – 300.00 лева без ДДС

Откриване на течове и влага, на повече от два съседни имота по вертикала или хоризонтала с един общ проблем между тях, като за всеки следващ съседен недвижим имот (например три апартамента един над друг с общ проблем на вертикални щрангове) – 100.00 лева без ДДС

Откриване на течове и влага на плоски покриви, външни открити покривни тераси или площадки до 30 кв.м., включително и помещенията под тях, без използване на алпийски способи – 300.00 лева без ДДС

Откриване на течове и влага на плоски покриви, външни открити покривни тераси или площадки, включително и помещенията под тях от 30 до 50 кв.м., без използване на алпийски способи – 350.00 лева без ДДС, от 50 до 100 кв.м – 400.00 лева без ДДС, над 100 кв.м – по договаряне

Откриване на течове и влага в подземни паркинги и площадките над тях до 100 кв.м. – 400.00 лева без ДДС

Откриване на течове и влага в етажна собственост по заявка на домоуправители, фирми за професионален домоуправител, строителни фирми или инвеститори за сгради ново строителство – по договаряне, след изготвяне на оферта в зависимост от обема на термографския оглед

Откриване на неактивни зони и повреди в отоплителни инсталации, подово водно или електрическо отопление, парно отопление в недвижим имот до 100 кв.м. – 300.00 лева без ДДС

Допълнително използване на професионален Видеоскоп с дължина на видеоскопското жило до 5 метра, с 3 камери (предна и две странични), за обследване на ревизионни отвори на вертикални щрангове на ВиК или ТЕЦ – 50.00 лева без ДДС

Откриване на енергийни загуби във външни и вътрешни топлоизолации и/или некачествено поставена дограма в една жилищна единица до 100 кв.м – 300.00 лева без ДДС

Комбинирана жилищна инспекция преди или след покупка на нов недвижим имот за наличие на скрити течове и влага, енергийни загуби в жилищен или стопански имот до 150 кв.м. – 400.00 лева без ДДС

Комбиниран термовизионен контрол с професионална термокамера и монтирана на дрон професионална термокамера за откриване на течове и влага на покриви, външни открити тераси, навеси, отводнителни системи монтирани на външни стени и покриви на сгради с площ на обследване до 300 кв.м. – 600.00 лева без ДДС

Откриване в електрически табла на дефектирали, силно нагряващи се или неработещи детайли, фази, кабели, кабелни връзки и други в едно сградно, етажно или индивидуално електрическо табло – 100.00 лева без ДДС

Откриване на проблемни енергийни зони във фотоволтаични системи и инсталации, покривни и стационарни с професионална термокамера монтирана на дрон – по договаряне

Термографско обследване и изготвяне на протокол за енергийно състояние на сгради (паспортизация) – по договаряне

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

  • Всички цени са в български лева, без включен ДДС;

  • Всички плащания за услугите се извършват само по банков път, в тридневен срок след извършен термовизионен контрол, и след изготвяне и подписване на двустранен протокол с посочени дата и час на извършеното теромографско обследване, и издаване на данъчна фактура, с посочени данни на физическото или юридическо лице възложител на услугата;

  • Транспортните разходи на територията на Столична община са безплатни за клиента и са включени в цената на услугата;

  • Транспортните разходи до 50 км извън територията на Столична община се заплащат от клиента в размер на 0.80 лева, без ДДС на изминат километър, като общата сума за транспортни разходи в двете посоки, се заплаща авансово по банков път минимум един ден преди извършването на термографското обследване;

  • Изготвянето на Термографски доклад/Протокол, с приложени термографски и дигитални изображения на обекта, с описание на откритите проблемни зони, както и заключението на сертифицирания Термограф, е включено в цената на услугата, и се изпраща безплатно по електронен път на имейла на възложителя на услугата, като прикачен PDF файл подписан, с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД;

  • В случай, че клиентът желае Термографския доклад/Протокол да бъде изпратен в оригинал на хартиен носител до посочен от клиента пощенски адрес, се заплаща такса от 20.00 лева, без ДДС, за начислени административни разходи и стойността на куриерската услуга.