ПРЕДИ ЗА НАПРАВИТЕ ИЗБОР НА ТЕРМОГРАФ

Тази информация в нашата рубрика „Пазарна консултация“, която ще прочетете по-долу за състоянието на предлагането на термографски услуги в България, цели единствено да Ви предпази от измамници термографи, като не претендираме за пълна изчерпателност на информацията, която постоянно ще допълваме с нови констатации за случващото се на пазара за термографски услуги.

Цената на всяка термографска услуга се формира на базата на вложените материални ресурси от фирмата извършваща Термография – стойност на професионалната термокамера и платен специализиран софтуер към нея, задължително обучение и сертификация на персонала извършващ термовизионно обследване (ТТ), съгласно инструкции по БДС EN ISO за термовизионния контрол,  и най-важния елемент законосъобразността относно извършваната услуга Термовизия, съгласно националните и европейските Стандарти (БДС EN ISO 9712), за сертифицирания персонал имащ право да извършва Термовизионния контрол (ТТ).

Термовизионния контрол, или още наречен Термовизия е един съвсем нов, съвременен и много иновативен достъпен метод за изпитване без разрушаване, който може да се предлага като услуга само от обучен и сертифициран персонал, притежаващ съответните компетенции и отговорности при извършване на дейността. За целта са въведени „Стандартни изисквания за обучение и квалификация на персонала по Термовизия“, виж становището на Почетния Председателя на НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВОПОДЕФЕКТОСКОПИЯ и Ръководител на СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛ ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ (СЦП по КБР)  – ст.н.с. д-р инж. Александър Данаилов Скордев https://www.ndt.net/article/NDTDays2016/papers/106.pdf.

Съгласно действащото законодателство, за България единствено СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛ ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ (СЦП по КБР) има право да извършва сертификация на персонал по контрол без разрушаване съгласно Сертификат за акредитация Българска служба за акредитация рег. № 1 ОСПЛ с валидност до 28.12.2022 г. по сертификационната схема по БДС EN ISO 9712 по метода Термовизия/Термография (TT), за най-високите II-ро Ниво и III-то Ниво, след преминат курс на обучение и задължителен стаж по Термовизия от минимум 12 месеца за II-ро Ниво и двойно повече за III-то Ниво. Към днешна дата за безразрушителен метод ТТ (Термовизия) издадени от единствения СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛ ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ в България, са получили Сертификация със валиден към днешна дата срок за II-ро или III-то Ниво, не повече от 15 лица, някои от които са чужди граждани и не практикуват в България тази дейност (виж линк от сайта на СЦП по КБР http://www.ndt-bg-cert.org/index.htm )

Методите на безразрушителен контрол, общо 8 брой са вид различни форми на проверка, без да се нарушава целостта на материала, но като се идентифицират дефекти на повърхността или в дълбочина на материала, с цел висока безопасност при експлоатация. Повечето от методите на безразрушителен контрол се използват и в авиацията. Термовизията (ТТ) също е основен метод за безразрушителен контрол в авиацията, и в тази връзка право да извършват термовизионното обследване и да подписват термографски доклади имат право само обучени и сертифицирани по стандарт термографи.

Въпреки че обследването на жилищни сгради за наличие на течове и влага в отделни жилищни помещения или части от сградата нямат толкова висока функция за нивото на безопасност, като в авиацията, извършването на услуга по термографски обследвания от непреминални обучение и сертификация лица, е възможно да доведе до много негативни за клиента последици – термографските изображения и доклади които ще се изготвят от несертифицирани по БДС EN ISO Стандарт 9712 лица, да нямат никаква правна стойност пред застрахователи, спорове със съседи от етажна собственост, а в някои случаи и съдебни дела с искове за причинени вреди от течове и наводнения от неизправни ВиК жилищни инсталации. Подобен тип житейски ситуации са честа практика.

Термографски изображения и доклади изготвени от несертифициран термограф, са негодни за ползване и нямат правна стойност.

Затова използването на фирми или физически лица предлагащи услуги Термографско обследване като безразрушителен метод на контрол от непреминали обучение и несертифицирани по Стандарт БДС EN ISO 9712 лица, може да бъде опасно за Вас от неоткрити навреме скрити течове, или неправилно определена причина за течове и влага, с което ще доведат до финансови загуби от непризнати ликвидационни щети на застрахователи, финансови претенции на съседи за нанесени от Вас щети, както и лични материални и финансови загуби от повредено имущество и ненужни скъпи ремонти.

Въпреки горепосочените в нормативните документи строги изисквания към персонала, извършващ безразрушителен метод Термовизия (ТТ) по Стандарт БДС EN ISO 9712, в България се наблюдава масово навлизане на пазара на фирми и физически лица, които предлагат своите услуги като Термографи, без да притежават съответната квалификация на персонала, по безразрушителен метод Термовизия (ТТ), и без да са наясно какво въобще представлява този метод, и какво следва да правят по процедурата на Стандарта БДС EN ISO 9712. При положение, че в България има всичко на всичко сертифицирани общо 15 термографа II Ниво и III Ниво, някои от тях чужди граждани не практикуващи в България, а други работят само в авиацията, не е възможно 50-60 фирми или физически лица да предлагат професионални термографски обследвания, като декларират налична сертификация и обучение на персонала.

Логично следва, че 80 процента от тези фирми или физически лица въвеждат в заблуждение своите клиенти относно тяхната правоспособност като Термографи.

Обикновено това са физически, или по-рядко юридически лица, работещи в сивия или полусивия сектор, занимаващи се с нелегални дребни строителни ремонти по частни домове, или просто самоуки „водопроводчици“, които са закупили най-нисък и евтин клас термокамера, с която Ви обещават в безплатни интернет обяви или набързо направени фирмени сайтове, че срещу скромната „промоционална цена“ от 50 до 80 лева ще, извършат веднага за Вас термографско обследване на вашия проблем и ще Ви изпратят на имейла красиви цветни термовизионни изображения, придружени от нескопосано заключение в подобие на доклад. Обикновено зад тези лица не стои юридическо лице, което да ви издаде разходен документ за направеното плащане, и често обявите за тези „услуги“, са без посочени адреси и имена на лица или фирми.

Ниската резолюция на евтината Термокамера, неправоспособността на персонала извършващ термографското обследване, плюс използването на безплатна демо/непълна версия специализиран софтуер, например на FLIR за обработка на термографските изображения, води винаги до погрешен резултат на термографското обследване. Отделно няма да получите никакви разходни официални документи, и с това губите право си на законни претенции и рекламации, в случай, че се окаже че сте си разбили жилището си на неправилното място и не сте отстранили проблема или сте наводнили съседа от скрит теч докато разбивате и ремонтирате напразно друга стена, посочена от несертифицирани по Стандарт БДС EN ISO 9712 Термовизия (ТТ) лица.

Как да различите некоректните физически или юридически лица, които предлагат услугата Термография/Термовизия ТТ ? :

Първо: Винаги най-ниска заблуждаваща клиента цена                                                                                                                                               Не е възможно професионален термограф, високо-квалифициран експерт, заплатил хиляди лева за своето обучение през годините и положил в продължение на години усилия да получи необходимите сложни компетентности по Термография до най-високо III ниво, да извършва термографско обследване и да носи отговорност за изготвения доклад за възнаграждение от 50-60 лева, с включени данъци и транспортни разходи до обекта на обследването. В действителност „Мнимия Термограф“, който ще Ви посети за тази „промоционална“ ниска цена, обикновено ще дойде до Вашия адрес с велосипед или с градския транспорт, и раница на гърба, вътре с нисък клас термокамера, като за 30 минути ще обследва обекта и ще Ви вземе парите, без да Ви издаде касов бон или фактура за плащане по банков път, с нелогични обяснения за проблема и бързащ за следващия обект.

Обикновено в 90 процента от случаите се налага отново да потърсите този път сертифициран термограф.

Второ: Липса на сертификат за правоспособност по Стандарт 9712 за II-ро или III-то Ниво. Изисквайте да видите копие на сертификата на Термографа. В повечето случаи въобще не притежават такъв сертификат и не знаят за какво става въпрос, а в други случаи ще ви покажат Сертификати с изтекъл или размазан срок (максималния срок е 5 години от датата на издаване), а в трети случаи ще Ви представят фалшиви Сертификати, нямащи нищо общо с реквизитите на Стандарт БДС EN ISO 9712 или сходен такъв – американски или руски, а просто саморъчно измислен, изготвен и отпечатан на лист А4 Сертификат, издаден от несертифициран от БСА или друг международен орган. Валидността на сертификата издаден в България може да бъде видяна на следния линк с Регистър на издадените Сертификати: http://www.ndt-bg-cert.org/index.htm.

Извършването на термографско обследване срещу заплащане от несертифициран Термограф и без издаване на данъчно оправдателен документ – касов бон или фактура за плащане по банков път се нарича ИЗМАМА.

Трето: Термографски доклад
Изготвянето на становището и подписването на термографския доклад се извършва единствено от   професионален термограф със сертификат за правоспособност по Стандарт 9712 за II-ро или III-то Ниво Термограф. Информация за Термографа и притежавания сертификат, следва да бъде отразено задължително в началото доклада, и ако липсва означава че термографския доклад е изготвен от неправоспособно лице, и този доклад няма никаква правна стойност. Често в такива доклади за да се направи силно впечатление на клиента, на всяка страница на доклада във футера горе и долу, се поставят всякакви красиви цветни лога, щампи и слогани на несъществуващи асоциации на термографи в България или САЩ, лога на английски език с награди за най-добър Термограф и прочее, с цел да се заблуди клиента. В докладите на несертифицираните термографи, почти винаги се посочва, че Термогарфа по никакъв начин не носи отговорност за становището си и в последвалите ремонтни дейности. Т.е. ако Вие си разбиете банята на неправилното място съгласно становището в доклада, проблема си е единствено Ваш и разходите ще са единствено за Ваша сметка. Подпис и печат на Термографа също е задължителен и в повечето случаи липсва като реквизит.

Сертифицираните Термографи използват винаги квалифициран електронен подпис или личен печат с имената на Термографа, който да съвпада с имената посочен в началото на доклада и сертификата.  

Четвърто: Термокамера
Ниската или високата разделителна способност (микробулометъра) на оптиката на термокамерата е най-важния критерий по който може да определите правилния избор на желаната термографска услуга. От разделителната способност се определя и цената на термокамерата, която започва от 2000 до 80 000 лева (като за термокамера от най-висок клас FLIR T1020 HD). Обикновено несертифицираните термографи използват най-ниския клас термокамера, с цена от 2000-3000 лева, рядко до 5000-6000 лева, като разделителната способност на термокамерата е в порядъка до 320/180. Това са малки термокамери, тип ръкохватки с малки екрани и се ползват най-вече от водопроводчици обикновено да намират къде са водопроводните тръби в стената. С такава резолюция може да се открие единствено местоположението на тръбите студена или топла вода в стена или под, но нищо повече от размазани сини и жълто-червени петна. Локализирането на точното място и причината за проблема, не може да бъде открит с такъв нисък клас термокамера. За да се застраховат ползвателите на този вид нисък клас термокамера, дават лаконични и неангажиращи с томна експертиза становища, без ясно посочване на мястото на проблема. Термокамерата притежавана от нас FLIR T1020 e с най-високата HD резолюция на оптиката, и е с най-висока разделителна способност от 1024 x 768 пиксела, което е три пъти повече от масовите термокамери, и е максималното за термокамерите разрешени за използване в гражданския сектор. Термографските изображенията са кристално ясни, и всички дефекти и проблемни зони на влага и течове са видни с точност до сантиметър. След обработката на термографските изображения със специализирания платен софтуер за тази термокамера, становището и заключението на сертифицирания термограф е ясно, и с конкретно посочена причината за проблема и точно посочена неговата локация.

Ползвайте термографски услуги само с използването на най-висок клас термокамери, като  FLIR T1020 HD

Пето: Неиздаване на данъчни документи за направено плащане от клиента за термографската услуга
90 процента от несертифицираните термографи не издават касов бон или фактура за плащане по банков път. По този начин те прекъсват следата към себе си,  в случай на рекламации или претенции от клиента в последствие, за некачествено извършена термографска услуга, липсващ доклад или погрешно заключение. Най-чести са случаите на не изпращане въобще на писмен доклад, а провеждане на устна консултация на място на клиента, какво следва да направи за решаване на проблема с теч или влага, което винаги се оказва погрешно. Понякога обещават, че ще изпратят по-късно касов бон или фактура, тъй като не работели с мобилен касов апарат, но винаги резултата е във вреда на клиента, като няма никакво доказателство за извършения термографски оглед, с цел търсене на отговорност от несертифицирания термограф, чиито цени винаги са най-ниски и промоционални.

Не ползвайте термографски услуги от физически лица и фирми, които не издават данъчни документи за направено плащане от клиента за термографската услуга. Винаги изисквайте официален платежен документ за направеното плащане, с цел да имате право на рекламации и претенции за некачествено извършена термографска услуга     

ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД ПРЕДУПРЕЖДАВА, ЧЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ТЕРМОГРАФСКИ УСЛУГИ ОТ НЕСЕРТИФИЦИРАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМОВИЗИОНЕН КОНТРОЛ ЛИЦА И ФИРМИ, С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НИСЪК КЛАС ТЕРМОКАМЕРИ, С НИСКА РЕЗОЛЮЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЮБИТЕЛСКИ ПРИСТАВКИ/ТЕРМОКАМЕРИ ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, БЕЗ ЛЕГИТИМАЦИЯ/СЕРТИФИКАЦИЯ НА ТЕРМОГРАФА И ЮРИДИЧЕСКОТО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, И НЕ ИЗДАВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИ ДАНЪЧНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ВАС ЗА ИЗВЪРШЕНАТА УСЛУГА, ВИНАГИ ВОДИ ДО ПОГРЕШНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМА И УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО МУ, КОЕТО В ПОСЛЕДСТВИЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗА ВАС ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ, ЗА НЕНУЖНИ СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ, ЗАГУБА НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ И ВРЕМЕ.