Екипът на ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД

Борислав Бойчев

√ Основател и едноличен собственик на капитала на фирма „ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ“ ЕООД;

√ Притежава професионална компетентност като Термограф Ниво II Инфрачервена термография (ТТ) , съгласно БДС EN ISO 9712:2012, за квалификацията на персонала по Безразрушителен метод на контрол (NDT), Сертификат № 666-1 от м.12.2021г, валиден до м.12.2026г., издаден от акредитирания от ИА Българска служба по акредитация – Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване към Националното техническо дружество по дефектоскопия (BG SNDT), с право да извършва термовизионен контрол, да дава заключение и да подписва термографски доклади;

√ Извършване на термовизионен контрол, съгласно БДС EN ISO 16714 – 1, 2 и 3:2020 Изпитване контрол без разрушаване. Термографично изпитване. Инфрачервено обследване с най-висок клас професионална термокамера FLIR T1020 HD;

√ Магистър по „Метрология, стандартизация и акредитация“, притежава професионален опит в следните направления:

√ Извършване на термовизионен контрол, съгласно БДС EN ISO 6781-1:2020 Топлинни характеристики на сгради. Качествено откриване на топлинни нередности в повърхностите на сгради. Инфрачервен метод с най-висок клас професионална термокамера FLIR T1020 HD;

√ Организиране и провеждане на Междулабораторни сравнения, необходими за проучване и оценка на съответствието на предоставените от акредитираните от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация (ИА БСА) органи, с изготвяне на проучване на предоставяните от акредитираните от ИА БСА органи за оценка на съответствието услуги чрез междулабораторни сравнения в област изпитване и калибриране, с Възложител ИА БСА;

√ Организиране и провеждане на специализирани обучения на персонала на Български институт по метрология (БИМ), свързани с:

• Международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуиди;

• Калибриране на средства за измерване на магнитни величини – оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността;

• Измерване на структура на повърхност, методи за измерване, еталони и оценяване на неопределеността от измерване;

• Специализирано обучение по привеждане на системите за управление в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 от 2018 г.;

• Специализирано обучение за провеждане на вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011 на системи за управление съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 от 2018 г.;

√ Организиране и провеждане на специфични обучения за персонала на фирма „МАУС ПС“ ЕООД “ Откриване проблемни зони в отоплителни или електрически инсталации с термокамера”, с практическа насоченост за работа с професионална термокамера FLIR.

Сергей Ангелов

√ Заместник-ръководител на Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване към Националното техническо дружество по дефектоскопия (BG SNDT) към момента;

√ Ръководител Квалификационния орган към Сертификационен център на персонала към ННТД по дефектосокопия като организира и провежда сертификационни изпити по безразрушителни методи на контрол 2020-2021 г;

√ Хоноруван експерт по Инфрачервена термография (ТТ) в ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕР ЕООД от 2020 г.;

√ Хоноруван преподавател по Инфрачервена термография (ТТ) в ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕР ЕООД;

√ Предишен професионален опит като:

• Ръководител Сектор „Безразрушителен контрол“, включително метод Термовизия (ТТ) и Дефектоскопист в АЕЦ Козлодуй – 20 г.;

• Военен авиационен инженер (офицер) – обслужване и ремонт на летателни апарати – 10 г.;

√ Притежава най-висока професионална компетентност като Термограф Ниво III Инфрачервена термография (ТТ) , съгласно БДС EN ISO 9712:2012, за квалификацията на персонала по Безразрушителен метод на контрол (NDT), Сертификат № 03-20 от м.12.2018г, валиден до м.12.2023г., и съгласно БДС EN ISO 4179 за персонала в авиацията Сертификат 03-20 от м.11.2018г, валиден до м.11.2023г. издадени от акредитирания от ИА Българска служба по акредитация – Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване към Националното техническо дружество по дефектоскопия (BG SNDT), с право да извършва термовизионен контрол, да дава заключение и да подписва термографски доклади;

√ Магистър Авиационен инженер, специалност „Обслужване и ремонт на летателни апарати“, Дефектоскопист по всички методи на Безразрушителен метод на контрол, притежава професионален опит в следните направления:

√ Извършване на термовизионен контрол, съгласно БДС EN ISO 16714 – 1, 2 и 3:2020 Изпитване контрол без разрушаване. Термографично изпитване. Инфрачервено обследване с най-висок клас професионална термокамера FLIR T1020 HD;

√ Извършване на термовизионен контрол, съгласно БДС EN ISO 6781-1:2020 Топлинни характеристики на сгради. Качествено откриване на топлинни нередности в повърхностите на сгради. Инфрачервен метод с най-висок клас професионална термокамера FLIR T1020 HD;

√ Инфрачервено обследване с най-висок клас професионална термокамера FLIR T1020 HD, съгласно ISO 18434 –1:2008 Condation monitoring snd diagnosticsof machines – Thermography – Part 1 General procedures;

√ Инфрачервено обследване с най-висок клас професионална термокамера FLIR T1020 HD, съгласно ISO 18434 –2:2019 Condation monitoring snd diagnosticsof machine systems – Thermography – Part 2 Image Interpretation and diagnostics

Сертификати

Кои сме ние?

Техно Одит Експерт ЕООД е високо-технологична компания, създадена през 2017 година, специализирана за предоставяне на квалифицирани експертни услуги и одити, в сферата на инфрачервената термография, чрез използване на безразрушителен метод за обследване. Нашата компания гарантира качеството на извършените услуги, води регистър и база данни на обследваните обекти, на изготвените термографски експертизи, оценки и становища. Фирмата  извършва дейността си, съгласно българското законодателство, притежава регистрация по ЗДДС, издаваме за всяко обследване данъчна фактура и касов бон.

Ние извършваме термографски обследвания с наш фирмен автомобил на територията на град София, без включване на допълнителна такса за гориво, а на територията на Област София при калкулиране разходите за гориво. При конкретни запитвания от клиенти за термографско обследване от цялата страна, ние ще Ви изпратим индивидуална оферта, с включени разходи за транспорт и командировка на нашия термографски експерт. Нашия ценоразрпис може да намерите тук (да се отваря линк)

Техническо оборудване – Термокамера FLIR T1020 HD

Ние сме единствената компания закупила и предоставяща услуги на територията на страната с Термовизионна камера FLIR HD T1020, която е от най-високия клас на Серията Т10хх HD на водещата компания в света за разработка на термокамери –  FLIR Systems. Термовизионното изображение при FLIR T1020 HD e от най-високо качество, което достига границата на резолюция HD, за всеки заснет детайл и откриване на проблема с най-голяма точност, като заснетите термографски изображения се споделят веднага в реално време в PDF формат

Сертифицирани термографски експерти

Функционалността на Термокамерите от Серията на FLIR T10.. е предназначена единствено за работа само от професионалисти. Нашите експерти са инженери с висше техническо образование, преминали допълнителна квалификация в Българската академия на науките по различни стандарти за качество в областта на Безразрушителния метод на контрол (I+II ниво) – Инфрачервена  термография(ТТ), Визуален метод (VT), Капилярен метод (VT), Магнитно прахов метод(МТ). Към фирмата са привлечени експерти с висше образование в областта на химията, енергетиката, електротехника, електрически машини и апарати, топлотехника, строителството.

Термографски експертизи

Ние изготвяме необходими като доказателствена експертиза пред компетентни държавни или общински органи, застрахователи, или за решаване на корпоративни спорове. Нашите експерти са сертифицирани по съответните ISO стандарти с право да изготвят и подписват термографски доклади и експертизи.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и запитвания, моля свържете се с нас

Професионална термография и термовизия на сгради, промишлени обекти и съоръжения
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС